Idade media de maternidade. [Gráfica]

Desde 1975, os cambios socioeconómicos que levaron a idade de maternidade máis frecuente dos 22-23 anos (perto de 3.000 nacementos por cohorte) aos 35-36 anos /

4 Likes