Conexións entre autores da lírica galego-portuguesa