Levar o Estatuto de Autonomía ás empresas

Cómpre sinalar que en 1989 unha empresa láctea LARSA incluíu no seu convenio colectivo un capítulo con dous artigos titulado “Dereitos lingüísticos”, aínda hoxe en vigor, recoñecéndolles aos traballadores e consumidores o dereito a utilizaren oralmente e por escrito a lingua galega nas relacións coa empresa

1 Like