Asociación cultural Trépia

O método de traballo a partir de proxectos permite-nos unha grande variabilidade nas producións da Asociación. Cada asociad@ pode facer propostas na Asemblea Xeral que, unha vez aprobadas, se desenvolverán conforme a un calendário de aplicación coa asisténcia da Xunta Directiva. A A.C. Trépia pon a dispor dos proxectos a plataforma de difusión e o soporte administrativo necesário, e @s sóci@s poden facilmente dar saída às suas propostas artísticas, didácticas ou de difusión.

https://www.youtube.com/c/TrépiaAsociaciónCultural

1 Like