A precaria situación da máis simbólica das construcións adxectivas galegas

O artigo 32 da Lei do Patrimonio Cultural establece que as persoas titulares de bens protexidos "están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos debidamente